ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

 ประเภท : ผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง