ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม


ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-4 of 4 results.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557