ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม


ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 6 results.
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557