ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน LineOA อบต.นาพันสาม

 ช่องทางการติดต่อ อบต.นาพันสาม ทางไลน์

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง