ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

พิพิธภัณฑ์ชาวนา

ตั้งอยู่ในพื้นที่วัดนาพรม บริหารจัดโดย อบต.นาพันสามโดยได้รับการสนับสนุนจากวัดนาพรม

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง