ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ครั้งแรก วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง