ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ 98.72 คะแนน ระดับ AA อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามนำโดย นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามพร้อมคณะ ได้เข้าร่วมประชุมและรับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ITA Award 2021) ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 อาคารศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี
</div>

<!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง