ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาพันสาม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม บริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นอกสถานพยาบาล โดยเครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง