ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพลเมืองร่วมใจวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566 - 2570 และเป็นแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง