ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

รู้เท่าทันโรคโควิด 19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามตระหนักถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19 โดยมีการนำข้อมูล ข่าวสาร จากแหล่งต่างๆ มาเผยแพร่ เพื่อให้ความรู้กับประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง