ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

แผนการดำเนินการพ่นหมอกควันเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนการดำเนินการพ่นหมอกควันเคมีป้องกันโรคไข้เลือดออก องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ผู้ประสานงาน นางขนิษฐา เสนศิลา 084-162-0598 อบต.นาพันสาม 032-598-177
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง