ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ขอแสดงความยินดี นางสาวบุญส่ง คล้ำพงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเข้ารับสัมฤทธิบัตรและเข็มวิทยฐานะการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ รุ่นที่ 4 จากสถาบันพระปกเกล้า
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นกับกระบวนการสังคมการนำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ โดย ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ และ ดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี (วิทยากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น) และกิจกรรมระดมสมองการนำความรู้ไปปรับใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งการนำเสนอผลการนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และสรุปบทเรียนจากผลการนำความรู้ไปใช้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในพื้นที่
ในช่วงบ่าย มีการจัดกิจกรรมมอบสัมฤทธิบัตรและเข็มวิทยฐานะของหลักสูตร โดย รองศาสตราจารย์อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน 67 คน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง