ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

การปฏิบัติการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยผ่าน Line@ ของ @mahadthai

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการปฏิบัติการสื่อสาร โดยจัดตั้งกลุ่มไลน์ทางการผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์แอด (Line@) ภายใต้ชื่อ @mahadthai เพื่อสื่อสารข้อมูลไปยังบุคลากรในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอย่างทั่วถึง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนและได้เชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ผู้บริหาร/ข้าราชการท้องถิ่น(นายก/ปลัด) และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง