ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เฟส 2 ยุทธศาสตร์ เคาะประตู 3 วัน 1,000 เครื่อง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ กรมส่งเริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของเด็กและเยาวชน อันมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะนำรายได้จากการรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือสำหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 1,116 แห่งทั่วประเทศดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม จึงขอความอนุเคราะห์ทุกท่านจัดเก็บมือถือเก่าที่เสียแล้วทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ มาบริจาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง