ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการจากสถาบันพระปกเกล้าพิจารณารางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งนำโดย รศ.ตระกูล มีชัย รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร.ไพบูลย์  โพธิ์สุวรรณ  ผอ.หลักสูตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ สถาบันพระปกเกล้า  นางสุกัญญา  รักเหลือ  นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ท.  นายสยาม  เจริญอินทร์พรหม  หัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือผู้นำท้องถิ่น  และนางสาวอภิวรรณ  ซักเซ็ค  เลขาคณะกรรมโครงการ สถาบันพระปกเกล้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง