ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้เชิญคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม เข้าร่วมประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของ อบต.นาพันสาม ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง