ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร.

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ อปพร. ในการป้องกันภัยและการฝึกซ้อมแผน เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และพนักงาน อบต.นาพันสามในการฝึกซ้อม และส่งเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันสาธารณภัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อัคคีภัย อุทกภัย ภัยแล้ง และการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัย รถดับเพลิง ทั้งทบทวนการปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและพนักงาน อบต.นาพันสาม

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง