ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประชุมทบทวนข้อบัญญัติฯ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้ดำเนินการจัดประชุมทบทวนข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง