ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โครงการรณรงค์ป้องกันชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม ได้รับเกียรติจาก นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการรณรงค์ป้องกันชุมชนร่วมใจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก ไ้ด้นำโดย นายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม พนักงานส่วนตำบล รพ.สต.นาพันสาม รพ.สต.บ้านดอนมะขามช้าง วัดนาพรม โรงเรียนวัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) โรงเรียนบ้านดอนมะขามช้าง กลุ่มผู้นำชุมชน อสม. ประชาชนตำบลนาพันสาม ได้พร้อมใจกันร่วมเดินขบวนต่อต้านโรคไข้เลือดออก โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและการกำจัดยุงลาย ณ โรงเรียนป้องกันและปราบปรามยุงลาย เพื่อการกำจัดโรคไข้เลือดออกให้หมดไปจากชุมชนอย่างยั่งยืน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง