ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

เตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ งวดที่ 2 ประจำเดือน พ.ค. 2561

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนการคลังงานจัดเก็บรายได้ขอประชาสัมพันธ์ ส่วนการคลังได้ออกหนังสือ ภ.บ.ท.29 คือหนังสือเตือนผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ ครั้งที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นปีประเมิน ภ.บ.ท. 5 รอบ 4 ปี 2561-2564 

สิ่งที่นำมา 

.ใบเสร็จปี 2560 ถ้ามี

โดยนำสำเนาโฉนดที่ดิน

สำเนาบัตรประชาชน ของเจ้าของที่ดินนั้น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!