ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศสอบราคาซื้อเพื่อปรับปรุงกระจายเสียง (หอกระจายข่าว) พร้อมติดตั้ง ตำบลนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง