ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชนตำบลนาพันสาม หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction)

 ประเภท : ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง