ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

โรงเรียนเศษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนเศษฐกิจพอเพียง

พระครูพิศาลวัชรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดนาพรม เป็นประธานเปิดป้ายโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
ตามโครงการ "1 ไร่ 1 แสน" ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาพันสาม โดยมีนายประสิทธิ์ รวมสิน นายก อบต.นาพันสาม
นายประจิว ปังขำ รองนายก อบต.นาพันสาม นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัด อบต.นาพันสาม พนักงาน เจ้าหน้าที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นักเรียน และประชาชน ร่วมพิธี ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง วัดนาพรม ต.นาพันสาม อ.เมือง จ.เพชรบุรี


โดยภายในโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยโครงการย่อย 16 โครงการ ได้แก่ โครงการทำปุ๋ยหมักจากเปลือกไข่,
โครงการเลี้ยงกบ, โครงการโรงสีข้าวชุมชน เข้มแข็งหมู่ 8, โครงการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่, โครงการฝายทดน้ำระบบพอเพียง,
โครงการ ส่งเสริมท่องเที่ยววิถีไทย วิถีพุทธ, โครงการเพาะเห็นในตะกร้า, โครงการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์, โครงการปลูกผักกางมุ้ง,
โครงการทำปุ๋ยหมัก, โครงการเลี้ยงปลา, โครงการมัคคุเทศก์น้อย, โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร, โครงการ เข้าค่ายลูกเสือ,
โครงการคลองน้ำใส และโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย เบาหวาน ความดัน เป็นต้น


 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง