ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ตลาดน้ำนาพันสาม

ตลาดน้ำนาพันสาม คือ สิ่งที่ชาวนาพันสามทุกคนร่วมกันทำขึ้น เพื่อ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ โดย มี วัดนาพรม
โดยการนำของหลวงพ่อ และ อบต.กำนัน ผญบ. พร้อมทั้งชาวบ
้านร่วมด้วยช่วยกัน เพจนี้ ต้องการจะเผยแผ่กิจการ
ของตลาดน้ำให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป โดยมิได้มุ่งหวังผลตอบแทนใดๆ แค่อยากให้รู้ว่า ตำบลนาพันสาม มีตลาดน้ำ
มีสินค้าที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม และ ชาวนาพันสามทุกคน ยินดีต้อนรับผู้มาเยือนทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

เปิด เสาร์-อาทิตย์-นักขัตฤกษ์
เวลา 09.00 - 18.00น.

https://www.facebook.com/napansamfoatingmarket/