ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ฐานข้อมูลภูมิปํญญาท้องถิ่น


 

ส่วนที่ ๑

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาพันสาม

๑. กำหนดจุดเด่นหรือจุดแข็งของตำบล

                           ตำบลนาพันสามมีวัด 2 วัดคือวัดนาพรม และวัดดอนมะขามช้าง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในตำบลนาพันสาม ซึ่งวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นสถานที่รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ด้วยกัน   โดยมี พระครูพิศาลวัชรกิจ เจ้าอาวาสวัดนาพรม เป็นศูนย์กลางในการดำเนินงานในทุกๆด้าน ของตำบลโดยมีการจัดประชุมสภากาแฟ ณ วัดนาพรม เพื่อให้ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ได้แจ้งกิจกรรมที่จะดำเนินการพร้อมทั้งปรึกษาหารือและร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆภายในตำบล

๑)  จุดเด่นด้านบุคคล  (ทุนด้านทรัพยากรบุคคล)

     รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการทำขนมหวาน)

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้านด้าน

ที่อยู่

1.

นางปรียานุช  ขำอินทร์

ทำขนมทองหยอด

หมู่ 1

2.

นางอุไร  มะลิลา

ทำมะพร้าวแก้ว

หมู่ 1

3.

นายไทย เชยชิต

 ทำขนมทองหยอด,ฝอยทอง

หมู่ 2

4.

นายธีระ  พลายเผือก

 ทำขนมทองหยอด

หมู่ 2

5.

นายประทิว  ปังขำ

 ทำขนมทองหยอด

หมู่ 3

6.

นายอาคม  แสงอิ่ม

ทำขนมทองหยอด,หม้อแกง,ฝอยทอง

หมู่ 3

7.

นายสุทธยา  ทองขาว

 ทำขนมทองหยอด,ขนมเม็ดขนุน

หมู่ 3

8.

สมชาย  สนพลาย

ทำขนมทองหยอด,ขนมเม็ดขนุน,เผือกกวน

หมู่ 3

9.

นางบุปผา  สนพลาย

 ทำขนมทองหยอด,หม้อแกง

หมู่ 3

10.

นางเฉลา ชะเอมน้อย

 ทำขนมทองหยอด,ขนมเม็ดขนุน

หมู่ 3

11.

นายบุญส่ง  อินทราพงษ์

ทำขนมชั้น,หม้อแกง,ของเชื่อม

หมู่ 4

12.

นางถิ่น  ทิพย์พระจันทร์

 ทำขนมทองหยอด,หม้อแกง,ฝอยทอง,ขนมชั้น

หมู่ 4

13.

นางชูชีพ  อบรม

 ทำขนมทองหยิบ

หมู่ 4

14.

นายกำพล  พลายแก้ว

ทำขนมฝอยทอง,เม็ดขนุน

หมู่ 4

15.

นายวีรพันธ์  แสนสุข

 ทำขนมทองหยิบ

หมู่ 4

16.

นางยุพิน  พลายแก้ว

 ทำขนมฝอยทอง

หมู่ 4

18.

นายบรรจง  แคล้วคลาด

ทำขนมทองหยอด,ทองหยิบ

หมู่ 6

19.

นางอนงค์  แสงมณี

 ทำขนมทองหยอด

หมู่ 6

20.

นายชิด  แคล้วคลาด

 ทำขนมทองหยิบ

หมู่ 6

21.

นางบุญรวม  พวงกลิ่น

ทำขนมฝอยทอง

หมู่ 6

22.

นายมาก  จันทสาร

 ทำขนมทองหยิบ

หมู่ 6

23.

นางชบา  พวงบุปผา

 ทำขนมทองหยิบ

หมู่ 6

24.

นายวิลัย คำปาน

 ทำขนมฝอยทอง

หมู่ 6

25.

นายณราวุฒิ  ระหว่างบ้าน

ทำขนมทองหยอด,หม้อแกง

หมู่ 7

26.

นางอารีย์  ปังขำ

 ทำขนมเม็ดขนุน,ฝอยทอง (เลิกกิจการ)

หมู่ 7

27.

นายวิเชียร  นุ่มสวน

 ทำขนมบ้าบิ่น (เลิกกิจการ)

หมู่ 8

28.

นางวรรณา  เทพอยู่

ทำขนมทองหยิบ (เลิกกิจการ)

หมู่ 8

29.

นางนกแก้ว  ทวีศรี

 ทำขนมชั้น , หม้อแกง

หมู่ 8

 

 

 

 

-2-

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการทำไม้/ทำฝา/ทำบ้านทรงไทย)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่อยู่

1.

นายละเอียด  ยิ้มน้อย

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 1

2.

นายเสริม  โชติมิตร

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 1

3.

นายไทย  เชยชิด

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 2

4.

นายสุด โตทรัพย์

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 2

5.

นายเมือบ  สังข์ด้วง

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 2

6.

นายเฉลิม  ทองขาว

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 3

7.

นายน้อย  เดชเพชร

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 3

8.

นายหลาย  บุศรา

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 3

9.

นายเจือน  คล้ายพันธ์

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 3

10.

นายบุญเชือน  แซ่เลี้ยว

ช่างทำฝาทรงไทย,ประตูหน้าต่าง ,วงกบ

หมู่ 4

11.

นายไพโรจน์  รื่นรวย

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 5

12.

นายบาง  อินทราพงษ์

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 5

13.

นายชุบ  แคล้วคลาด

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 6

14.

นายฉัตร ตันจิตวนิช

ช่างทำฝาเรือนไทย วงกบ บานประตู หน้าต่าง

หมู่ 6

15.

นายสำรวย  พวงบุปผา

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 6

16.

นายบุญทิ้ง  กลิ่นเล็ก

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 6

18.

นายมาก จันทสาร

ช่างทำบ้านทรงไทย (เสียชีวิต)

หมู่ 6

19.

นายประเสริฐ  อินทราพงษ์

ช่างทำบ้านทรงไทย

หมู่ 7

20.

นายเอื้อน  เดชเพชร

ช่างทำบ้านทรงไทย (เสียชีวิต)

หมู่ 7

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการปั้นหัวสัตว์)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่อยู่

1.

นายอเนก  เอี่ยมสะอาด

ปั้นหัวสัตว์

หมู่ 6

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการจักรสาน)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่อยู่

1.

นายสำรวย  แต้มเรืองอิฐ

ทำงอบวัว

หมู่ 4

2.

นายเคลื่อน  กะเปาะน้อย

ซุ้มไก่ ข้อง ตะแกรง

หมู่ 4

 

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการทำไข่เค็ม)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่อยู่

1.

นางขวัญเมือง  สนพลาย

ทำไข่เค็ม

หมู่ 4

2.

นางกนกรัตน์  ทับพุก

ทำไข่เค็ม

หมู่ 8

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการทำน้ำตาลโตนด)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่อยู่

1.

นายสัญญา บุญทับ

ทำน้ำตาลโตนด

หมู่ 8

 

 

-3-

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการทำยา/หมอกลางบ้าน)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

ที่อยู่

1.

นางสอิ้ง  หมู่ศิริ

ทำยาซาง

หมู่ 2

2.

นายเผื่อน  เณรแก้ว

หมอปัด (เสียชีวิต)

หมู่ 4

3.

นางสมปอง  แสนสุข

กวาดยาเด็ก

หมู่ 4

4.

นายพิมพ์  กลั่นกล่อม

ต้มยา

หมู่ 5

5.

นายแสวง  พ่วงกลิ่น

ต้มยาสมุนไพร

หมู่ 6

6.

นายประเสริฐ์  อินทราพงษ์

กวาดยาเด็ก

หมู่ 7

7.

นายปลีก  ฉิมพาลี

หมอปัด กวาดยา ทำพิธีกรรม

หมู่ 9

8.

นายชะเอม  จันทะสาร

รักษาก้างปลาติดคอ

หมู่ 9

                                          

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการทำพิธีกรรม /ทำขวัญนาค)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

เบอร์โทรศัพท์

1.

นายส่าน บัวเขียว

ทำพิธีกรรม

หมู่ 2

2.

นายซิ่น  ทิพย์ทิม

ทำพิธีกรรม

หมู่ 2

3.

นายหลง  ทองขาว

ทำพิธีกรรม (เสียชีวิต)

หมู่ 3

4.

นายผ่อง  รื่นรวย

ทำพิธีกรรม (เสียชีวิต)

หมู่ 4

5.

นายพิมพ์  กลั่นกล่อม

ทำพิธีกรรม/ทำขวัญนาค

หมู่ 5

6.

นายณัฐพล สุวรรณเพชร

ทำพิธีกรรม

หมู่ 6

7.

นายประเสริฐ  อินทราพงษ์

ทำพิธีกรรม

หมู่ 7

8.

นายสอิ้ง  พราหมวงษ์

ทำพิธีกรรม

หมู่ 7

9.

นายสุรินทร์  สุขสำราญ

ทำพิธีกรรม

หมู่ 8

10.

นายเสริม  ทองขาว

ทำพิธีกรรม/ทำขวัญนาค

หมู่ 9

11.

นายปลีก  ฉิมพาลี

ทำพิธีกรรม

หมู่ 9

 

รายชื่อปราชญ์ชาวบ้าน (ด้านการทำเรือมาด)

 

ลำดับที่

ชื่อ  -  สกุล

ปราชญ์ชาวบ้าน

เบอร์โทรศัพท์

1.

นายสำรวย  จงศรี

ทำเรือมาด,เรือผีหลอก (เสียชีวิต)

หมู่ 3

2.

นายสมร จันทะทัง

ทำเรือ

หมู่ 4

3.

นายผวน อินทราพงษ์

ทำเรือ/ซ่อมเรือมาด

หมู่ 5

 

 

 

 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!