สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

เลขานุการสภา

วรวิสูตร ฉิมพาลี