สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประธานสภา

บุญรวม บัวหลวง