สำนักงานปลัด

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

จำรัส ศรีอำพรรณ