คณะผู้บริหาร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม

ประสิทธิ์ รวมสิน