ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

11/2564 ผู้ตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างเปลือกไข่ ม.8 อบต.นาพันสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 ประเภท : 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง