ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    22 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา(เครื่องเล่นกลางแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    21 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ไอซีที หมู่ที่ ๘ ตำบลนาพันสาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม (ก่อสร้างสนามเด็กเล่นขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร ก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อเครื่องขยายเสียงชุดกระจายข่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดนาพรม (ก่อสร้างสนามเด็กเล่นขนาดกว้าง ๕.๘๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร ก่อสร้างห้องรับประทานอาหาร ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    18 กุมภาพันธ์ 2562

จ้างก่อสร้างกำแพง ศพด.บ้านดอนมะขามช้าง หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 กุมภาพันธ์ 2562

ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เตียงผ้าตาข่ายสำหรับเด็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 กุมภาพันธ์ 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา