ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เชื่อมโยงฐานข้อมูลของกรมบัญชีกลาง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศราคากลาง

ร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา

ประกาศเชิญชวน

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

จ้างจ้างเหมาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2562

ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้ ๕ ชนิด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    23 กันยายน 2562

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหลังเก่า หมู่ที่ ๘ อบต.นาพันสาม ขนาดพื้นที่กว้าง ๙.๗๐ เมตร ยาว ๑๑.๘๐ เมตร (รายละเอียดตามแบบที่กองช่าง อบต.นาพันสามกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2562

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2562

ซื้อครุภัณฑ์กีฬา (เครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๔ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2562

จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายสัญญาณจราจร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2562

จ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต.นาพันสาม (จัดทำป้ายพาสวูดโครงเหล็กและระแนงพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2562

จ้างจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ (โครงการมหกรรมขนมหวานนาพันสาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    20 กันยายน 2562

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์    19 กันยายน 2562

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(เตียงนอนเด็กผ้าตาข่าย)จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2562

จ้างเหมาทำป้ายโครงเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19 กันยายน 2562

ยกเลิกประกาศเชิญชวน

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน

เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา